Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov (GDPR)

  1. Všeobecné ustanovenia

OneMoreReason (ďalej OMR) spracováva osobné údaje používateľov webu OMR (predávajúcich a kupujúcich) za účelom poskytnutia svojich služieb.

Osobné údaje, získané od užívateľov webu OMR sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Pri online registrácii na webe OMR predávajúci a kupujúci potvrdzujú súhlas s podmienkami používania a potvrdzujú, že si ich prečítali a porozumeli im. Rovnako potvrdzujú súhlas s týmito pravidlami ochrany a spracovania osobných údajov vrátane toho, ako a prečo OMR spracováva a používa ich osobné údaje.

Ak si používatelia webu OMR neželajú, aby OMR zhromažďovalo alebo spracovávalo ich osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, nemali by služby OMR ďalej používať. Avšak na predaj a nákup cez web OMR sú niektoré osobné údaje povinne.

  1. Online registrácia užívateľov webu OMR

Predávajúci a kupujúci sa registrujú online cez registračný formulár na www.onemorereason.sk.

Povinné údaje pri online registrácii predávajúceho sú: meno, priezvisko, platná emailová adresa, číslo účtu. Tieto údaje OMR spracováva za účelom komunikácie s predávajúcim a následne prevedenia alikvotnej časti výťažku aukcie na účet predávajúceho za predmet aukcie poskytnutý predávajúcim.

Povinné údaje pri online registrácii kupujúceho sú: meno, priezvisko, platná emailová adresa, adresa na doručenie predmetu aukcie. Tieto údaje OMR spracováva za účelom komunikácie s kupujúcim a zaslanie predmetu aukcie kupujúcemu.

V prípade online registrácie sú tieto údaje uchovávané v chránenej databáze, aby sa nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve registrovaného užívateľa webu OMR. Tieto údaje spracováva OMR len pre účely sprostredkovania predaja predmetu aukcie a poskytnutia svojich služieb.

Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže užívateľ webu kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom svojho konta na webovej stránke www.onemorereason.sk.

V prípade, že si chce registrovaný užívateľ webu zrušiť svoju registráciu, môže tak urobiť e-mailom, zaslaným na info@onemorereason.sk. Konto užívateľa webu tak bude do 10 dní od doručenia odvolania súhlasu deaktivované a údaje budú vymazané.

Osobné údaje registrovaných užívateľov webu OMR nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom.  Databázu osobných údajov OMR dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Osobné údaje sú uchovávané v chránenej elektronickej databáze. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov sa zhoduje s dobou trvania registrácie užívateľa webu na stránkach internetového obchodu OMR. Na účely fakturácie, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je OMR oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy.

Registrovaný užívateľ webu môže u OMR písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Registrovaný užívateľ má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

  1. Priamy marketing

Pri online registrácii na webe OMR, môže užívateľ webu dať súhlas s odoberaním Noviniek. Zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári vyjadruje užívateľ webu svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré uviedol (e-mailová adresa) na účely priameho marketingu, zasielania informácií o pripravovaných aukciách a iných marketingových aktivitách na zlepšovania ponuky služieb.

Užívateľ webu má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Môže tak urobiť e-mailom na adrese info@onemorereason.sk. Odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho odvolaniu. Údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie.

Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov na marketingové účely je do odvolania súhlasu zákazníka.

  1. Analytické cookies

Cookies, ktoré používa OMR na základe súhlasu užívateľa webu OMR a slúžia na získanie údajov o návštevnosti internetovej stránky a informácií o vyhľadávaniach na internetovej stránke. Pri týchto cookies sú vykonané opatrenia na zabránenie ich zneužitu.