PODMIENKY POUŽÍVANIA

 1. Úvodné ustanovenia

  OneMoreReason.sk (ďalej OMR) je priestor na predaj a kúpu oblečenia a módnych doplnkov medzi fyzickými súkromnými osobami formou online aukcie na webe OMR.

  OMR nie je predajcom oblečenia a módnych doplnkov od jednotlivých predávajúcich ponúkajúcich predmet aukcie na webe OMR. OMR je sprostredkovateľom aukcie na predaj a kúpu oblečenia a módnych doplnkov realizovanej cez web OMR.

  Výťažok aukcie sa rozdelí sa medzi predávajúceho, príspevok na charitu a províziu pre OMR v zmysle bodu 6 týchto podmienok.

  OMR si vyhradzuje právo rozhodovať o charitatívnych projektoch a frekvencii príspevkov na charitatívne projekty. Aktuálne informácie o charitatívnych projektoch budú uvedené na webe OMR

  Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na internetovej doméne www.onemorereason.sk je Mária Gondová, IČO 34525912, email: info@onemorereason.sk.

 2. Definície

  ‘Kupujúci’ – fyzická súkromná osoba a výherca aukcie, ktorý ponúkol najvyššiu cenu za predmet aukcie počas trvania aukcie.

  ‘Predávajúci’ – fyzická súkromná osoba, ktorá je majiteľom predmetu aukcie a prostredníctvom OMR realizuje predaj predmetu aukcie počas trvania aukcie.

  ‘Predmet aukcie’ – oblečenie a módne doplnky, ktoré sú už používané a vlastnené fyzickou súkromnou osobou.

  ‘Aukcia’ – typ predaja, kedy predávajúci dobrovoľne ponúka predmet aukcie, ktorý je v jeho osobnom vlastníctve na predaj. Aukcia je realizovaná cez web OMR a je organizovaná OMR. Pri aukcii je určená vyvolávacia cena, ktorú kupujúci navyšuje cez ‘ponúknutú cenu’.

  ‘Vyvolávacia cena’ – minimálna cena za ktorú predávajúci ponúka predmet aukcie.

  ‘Ponúknutá cena’ – cena, ktorú kupujúci ponúka za predmet aukcie a je vyššia od vyvolávacej alebo od posledne ponúknutej ceny minimálne o 1€. Predmet aukcie získava ten, kto ponúkne najvyššiu ponúknutú cenu počas trvania aukcie.

  ‘Kúp ihneď’ – cena, za ktorú predávajúci realizuje predaj bez aukcie.

  ‘Výťažok aukcie’ – cena, za ktorú kupujúci kúpil predmet aukcie a je to najvyššie ponúknutá cenu počas trvania aukcie.

 3. Registrácia užívateľov webu OMR

  Pre predaj a kúpu oblečenia a módnych doplnkov na webe OMR je potrebná registrácia. Registrovať sa na webe OMR môžu len fyzické osoby.

  Súčasťou registračného formulára je vyplnenie registračných a osobných informácií, ktoré sú využívané v procese aukcie a obchodu na OMR (zdieľanie údajov ako meno, adresa doručenia predmetu aukcie, email, číslo bankového účtu vo vzťahu ‘kupujúci-OMR’ a ‘predávajúci – OMR’).

  Registrovaní užívatelia OMR sa zaväzujú aktualizovať svoje registračné a osobné údaje.

  Registrácia kupujúcich a predávajúcich na OMR je bezplatná.

  OMR nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú z dôvodu alebo v súvislosti s neaktualizovaním registračných a osobných údajov.

  Súčasťou registrácie je odsúhlasenie ‘Podmienok používania’ webu OMR. Registráciou na webe OMR dávajú kupujúci a predávajúci súhlas s tu uvedenými podmienkami používania OMR a z nich vyplývajúcimi pravidlami fungovania na webe.

  Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 4. Nákup na webe OMR

  Nakupovať môžu len zaregistrovaní kupujúci on-line po prihlásení priamo na stránke OMR. Nákup je realizovaný prostredníctvom aukcie. Kupujúci si zvolí aukciu z ponuky OMR a navyšuje vyvolávaciu cenu počas trvania aukcie na základe fotogalérie a základných informáciách o predmete aukcie. Kupujúci berie na vedomie, že predmet aukcie môže byť už používaný a tomu zodpovedá aj jeho stav, ktorý je čo najpravdivejšie popísaný v popise o predmete aukcie.

  V prípade, že kupujúceho ‘ponúknutá cena’ je v čase ukončenia aukcie najvyššia, stáva sa výhercom aukcie. Po ukončení aukcie je výťažok aukcie (najvyššie ponúknutá cena) uvedený na webe a kupujúci obdrží email od OMR ako výherca aukcie s informáciou o predmete aukcie a o ďalších krokoch na dokončenie objednávky. Záväznú objednávku kupujúci ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby” najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania tohto emailu o výhre v aukcii. Pred potvrdením objednávky má kupujúci k dispozícii odkaz na tieto Podmienky používania (PP), pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito PP. Kúpna zmluva sa po potvrdení objednávky považuje za uzavretú. Ak kupujúci nedokončí objednávku do 3 pracovných dní od oznámenia o výhre v aukcii, OMR má právo postúpiť predmet aukcie ďaľšiemu kupujúcemu v poradí, prípadne vyhlási novú aukciu.

  Kupujúci sa zaväzuje uhradiť ním ponúknutú cenu (výťažok aukcie) a fixné poštovné 2,70€ na účet OMR bankovým prevodom najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia emailu na vykonanie platby. Ak sa výťažok aukcie nepripíše na účet OMR do 4 pracovných dní, aukcia sa na daný predmet bude realizovať na novo.

  Výťažok aukcie sa rozdelí medzi odmenu pre predávajúceho, príspevok na charitu a províziu pre OMR v zmysle bodu 6 týchto podmienok.

  OMR zabezpečí doručenie predmetu aukcie do 14 kalendárnych dní od pripísania výťažku aukcie na účet OMR.

  OMR zabezpečí distribúciu ako doporučenú zásielku cez Slovenskú poštu. OMR zásielku nepoisťuje a neručí za škody spôsobené Slovenskou poštou, ani za stratu, poškodenie alebo zničenie predmetu aukcie počas prepravy.

  Kupujúci sa zaväzuje predmet aukcie doručenej v zmysle týchto podmienok prevziať. Kupujúci zodpovedá za škody, ktoré OMR vzniknú v prípade riadneho neprevzatia doručovaného predmetu aukcie.

 5. Predaj cez web OMR

  Predávať môžu len zaregistrovaní predávajúci po vyplnení registračného formulára na webe OMR. Predávajúci pri registrácii akceptuje Podmienky používania a potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil. Súčasťou registračných údajov predávajúceho sú aj fotky predmetu aukcie. OMR si vymedzuje právo na zamietnutie ponúkaného predmetu aukcie bez udania konkrétneho dôvodu. OMR informuje predávajúceho o akceptovaní prípadne zamietnutí ponúkaného predmetu aukcie. V prípade akceptovania predmetu aukcie, predávajúci zašle predmet aukcie na adresu OMR na svoje náklady. OMR neručí za škody spôsobené počas prepravy predmetu aukcie na adresu OMR.

  Ak doručený predmet aukcie nebude v súlade s popisom a fotkami v registračnom formulári, OMR má právo darovať predmet predaja priamo na charitu bez nároku na odplatu pre predávajúceho.

  Po doručení predmetu aukcie sa OMR zaväzuje vyhlásiť aukciu na webe OMR, s vyvolávacou cenou podľa údajov uvedených v registračnom formulári. Avšak minimálna vyvolávacia cena je 5€ za predmet aukcie.

  Priebeh aukcie môže sledovať predávajúci na webe OMR. Po ukončení aukcie, predávajúci vidí výťažok aukcie (najvyššiu ponúknutú cenu) na webe. Po pripísaní výťažku aukcie na účet OMR, OMR prevedie alikvotnú časť z výťažku aukcie na účet predávajúceho do 21 pracovných dní (lehota zahŕňa právo kupujúceho na vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní). Alikvotná časť sa vyráta ako rozdiel medzi výťažkom aukcie, príspevkom na charitu a províziou pre OMR, v zmysle bodu 6 týchto podmienok.

  OMR nenesie zodpovednosť za oneskorené pripísanie časti výťažku aukcie na účet predávajúceho zavinené bankou alebo nesprávne udaným bankovým číslom predávajúceho v registračnom formulári.

  Vyhlásenie, priebeh a trvanie aukcie plne určuje a zabezpečuje OMR. Ak predávajúci neurčí pri registrácii inak, v prípade neúspešnej aukcie OMR vráti predmet aukcie predávajúcemu ako doporučenú zásielku cez Slovenskú Poštu na náklady predávajúceho a predávajúci sa zaväzuje k prevzatiu vráteného predmetu aukcie. Ak predávajúci tovar neprevezme, OMR je oprávnené ponechať si predmet aukcie bez odplaty predávajúcemu.

  V prípade neúspešnej aukcie sa predávajúci môže rozhodnúť pre darovanie predmetu aukcie priamo na charitu bez nároku na odplatu, potvrdením v registračnom formulári. Výber charity aj v tomto prípade zabezpečuje OMR.

  Ak kupujúci predmet aukcie vráti do 14 kalendárnych dní od doručenia predmetu aukcie, OMR si vymedzuje právo na vyhlásenie aukcie na novo s pôvodnou vyvolávacou cenou.

 6. Spôsob rozdelenia výťažku akcie

  Po ukončení aukcie je výťažok aukcie uvedený na webe OMR. Výťažok aukcie sa rozdelí medzi predávajúceho, príspevok na charitu a províziu pre OMR v tomto pomere:

  • 80% z výťažku aukcie pre predávajúceho
  • 10% z výťažku aukcie na charitu podľa výberu OMR (minimálne 2€)
  • 10% z výťažku aukcie provízia pre OMR za sprostredkovanie aukcie (minimálne 2€).

  Pri výslednom výťažku aukcie 5€, odplata pre predávajúceho bude 1€, príspevok na charitu minimálne 2€ a provízia pre OMR 2€ . Predávajúci sa môže rozhodnúť príspevok na charitu navýšiť.

  Predávajúci berie na vedomie, že v momente pripísania výťažku aukcie na účet OMR, si OMR automaticky nárokuje na príspevok na charitu a províziu podľa podmienok uvedených v tomto bode.

  OMR nie je platcom DPH.

 7. Spôsob distribúcie predmetu aukcie

  Predávajúci doručí predmet aukcie OMR na vlastné náklady. OMR neručí za škody spôsobené počas prepravy predmetu aukcie na adresu OMR.

  OMR zabezpečí doručenie predmetu aukcie kupujúcemu do 14 kalendárnych dní od pripísania výťažku aukcie na účet OMR. Náklady na doručenie hradí kupujúci.

  OMR zabezpečí distribúciu ako doporučenú zásielku cez Slovenskú poštu. OMR zásielku nepoisťuje a neručí za škody spôsobené Slovenskou poštou, prípadne stratu tovaru počas prepravy.

 8. Vrátenie tovaru, reklamácie

  Kupujúci má právo vrátiť predmet aukcie do 14 kalendárnych dní po obdržaní predmetu aukcie na adresu OMR na vlastné náklady bez udania dôvodu. Kupujúci informuje OMR o svojom rozhodnutí e-mailom zaslaným na info@onemorereason.sk. OMR je povinné vrátiť celý výťažok aukcie za vrátený predmet aukcie kupujúcemu do 14 kalendárnych dní od doručenia predmetu aukcie na adresu OMR.

  Kupujúci berie na vedomie, že predmet aukcie je používaný, zľavnený a tomu zodpovedá aj jeho kvalita a stav, ktorý je čo najpravdivejšie popísaný v popise predmetu aukcie. Na použitý zľavnený tovar sa záruka nevzťahuje.

   

 9. Zodpovednosti a práva OMR

  OMR nie je predajcom predmetov aukcie od jednotlivých predávajúcich. OMR je sprostredkovateľom pre konkrétnych predávajúcich, ktorí ponúkajú a predávajú svoje oblečenie a módne doplnky prostredníctvom aukcie na webe OMR.

  OMR zodpovedná za autenticitu a verné zobrazenie predmetov aukcie jednotlivých predávajúcich na webe OMR.

  OMR nepreberá žiadnu zodpovednosť za kvalitu, stav a skryté vady predmetov aukcie. Predmety aukcie neprechádzajú jednotlivo kontrolou kvality zo strany prevádzkovateľov OMR.

  OMR nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv zo strany predávajúceho pri dražbe predmetu dražby.

  OMR nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • oneskorené doručenie predmetu aukcie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
  • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho
  • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

  OMR taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za zrealizovanie platby tovaru zo strany kupujúceho.

  OMR nenesie zodpovednosť za oneskorené pripísanie časti výťažku aukcie na účet predávajúceho zavinené bankou alebo nesprávne udaným bankovým číslom predávajúceho v registračnom formulári.

  OMR si vymedzuje právo na zamietnutie ponúkaného predmetu aukcie od predávajúceho a zamietnutie registrácie predávajúceho na webe OMR bez udania konkrétneho dôvodu.

  OMR si vyhradzuje právo na zamedzenie prístupu na stránku www.onemorereason.sk ktorémukoľvek registrovanému kupujúcemu alebo predávajúcemu bez udania konkrétneho dôvodu.

  OMR zodpovedá výhradne za správu internetovej stránky www.onemorereason.sk, za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému.

  OMR ako prevádzkovateľ webu nenesie zodpovednosť za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.onemorereason.sk a vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

  OMR má právo používať informácie o predmetoch aukcie za účelom prezentácie webu www.onemorereason.sk.

  OMR má právo použiť fotografie predmetov aukcie registrovaných predávajúcich za účelom propagácie webovej prezentácie www.onemorereason.sk prostredníctvom tretích strán.

  OMR si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky www.onemorereason.sk bez akéhokoľvek udania dôvodu a bez akýchkoľvek nárokov zo strany registrovaných predávajúcich a kupujúcich. OMR v tomto prípade vráti tovar predávajúcemu, prípadne dokončí objednávku, za ktorú kupujúci už zaplatil.

  V prípade ukončenia prevádzky webu www.onemorereason.sk nevyplývajú prevádzkovateľom OMR žiadne povinnosti voči registrovaným kupujúcim a predávajúcim, okrem vrátenia predmetu aukie predávajúcemu a dokončenia objednávky za ktorú kupujúci už zaplatil.

  OMR žiadnym spôsobom nezaručuje uchovávanie registračných a osobných údajov predávajúcich a kupujúcich po ukončení fungovania webu www.onemorereason.sk.

  OMR si vyhradzuje právo rozhodovať o charitatívnych projektoch a frekvencii príspevkov na charitatívne projekty.

   

 10. Záverečné ustanovenia

  ​Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.onemorereason.sk od momentu potvrdenia „Podmienok používania“ pri registrácii na OMR.

  Registráciou na OMR užívatelia webu bez výhrad akceptujú všetky ustanovenia „Podmienok používania“ v znení platnom v deň registrácie.

  Užívatelia webu prehlasujú, že sa pred registrovaním oboznámili s týmito „Podmienok používania“ a že s nimi súhlasia.

  Predávajúci a kupujúci registráciou potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  OMR si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok používania. PP alebo ich zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke OMR. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky predmetu aukcie.

  Všetky spory, ktoré vzniknú medzi OMR a registrovanými kupujúcimi a predávajúcimi, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie „Podmienok používania“ OMR a dohody z nich vyplývajúcej budú riešené zmierom. Pokiaľ nedôjde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde v mieste sídla odporcu.